BEMUTATKOZÁS

Az intézmény neve:.............................................................. ..... . .    CSIMOTA ÓVODA

Az intézmény székhelye, címe: ................................................... 2030 Érd, Felső utca 50.

Intézmény elérhetősége: ....................................................... csimotaovi2018@gmail.com

Az óvoda fenntartója:.........................................................   Csimota Óvoda Nonprofit Kft.

Az óvoda alapfeladata.............................................................................       óvodai nevelés

Az óvodáskor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakasz. A nevelésben és tanulásban olyan tapasztalatokat, élményeket, mintákat szereznek az óvodában a gyermekek, melyek az egész életükre meghatározó. Ezért fontos, hogy a Szülők ismerjék meg azt az Intézményt, mellyel megosztják gyermekük nevelését. Akkor jó az intézményválasztás, ha azonosulni tud a Szülő annak Pedagógiai Programjával, Házirendjével, az intézmény nevelési értékeivel, annak értékközvetítésével.

Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy Ön tartalmas információkat szerezhessen a Csimota Óvodáról, annak működéséről.

Óvodánk neve „CSIMOTA” melynek jelentése, kisgyermek, csemete. Az óvoda elnevezésével közvetítjük, hangsúlyozzuk munkánk legfontosabb értékét a gyermekeket, illetve utalás is egyben az óvodai nevelésünkben résztvevő gyermekekre, annak közösségére.

Óvodánk Érd város központjában könnyen megközelíthető helyen, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény épületével szemben található. Az épület családi házból lett kialakítva óvodának, mely két csoportban - 25 gyermeknek - kínál derűs, tartalmas időtöltést, tevékenységet.

Működését 2009-ben kezdte meg családi napköziként, majd 2015-től a köznevelés részeként, magán fenntartásban biztosítja az óvodai nevelés alapellátását.

Az óvoda épülete a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az óvoda rendelkezik az óvodai program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, környezeti, működési feltételekkel. Az óvodai nevelés céljának teljesítéséhez az óvoda szakképzett óvodapedagógusokat alkalmaz, a nevelőmunkát óvodai dajka segíti. Az óvoda alapfeladatának teljesüléséhez további -adminisztratív, konyhai kisegítő - munkakörökben alkalmazott munkatársak összehangolt munkája járul hozzá. Az óvoda napi 4x-i étkezést biztosít a gyermekeknek. A reggeli, tízórai, uzsonna helyben készül, melyet az óvoda tálalókonyháján munkát végző konyhai dolgozó készít el. A déli meleg ebédet az óvoda külső helyszínről biztosítja. Az óvodában dolgozó felnőttek az idejáró gyermekért, a gyermekek fejlődéséért vállalt felelősség tudatában végzik munkájukat.

Az óvoda rendelkezik a neveléshez szükséges csoportszobával, mosdóval, öltözővel, tornaszobával, játszóudvarral.  Az egyes helyiségek tárgyi környezete, felszerelése biztosítja az adott helyiség funkció szerinti gyermeki tevékenységeket, a gyermekek fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit.

2018 őszén elkészült fedett terasz lehetőséget ad a kedvezőtlen időjárás melletti levegőzés, mozgás biztosítására.

A személyi, tárgyi szükségletek, a jelentkező hiányoknak megfelelően folyamatosan pótlásra kerülnek az óvodavezető és a fenntartó együttműködése által.

Küldetésünk, nevelésfilozófiánk

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramra épülő óvoda pedagógiai programunkban vállalt nevelési feladatok maradéktalan megvalósítása az abban kitűzött célok, feladatok mentén, amely hozzájárul, segíti a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztését, annak kibontakoztatását, továbbá közvetetten hozzájárul, segíti a gyermekek következő életszakaszba (kisiskoláskor) való átlépését.

Legfontosabb feladatunknak a ránk bízott gyermekek egészséges harmónikus, - önmagához mért - sokoldalú személyiségfejlődését tartjuk, hogy azzá válhassanak, akikké lehetnek. Olyan értékeket szeretnénk közvetíteni feléjük, amelyek társadalmilag értékesek és az egyéni életvezetésben eredményesek.

Célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése a szülőkkel, családokkal közös felelősséget vállalva, a gyermekek egyéni képességeit felfedezve és megismerve, az eltérő fejlődés ütemét figyelembe véve - meleg, elfogadó légkörben, változatos tevékenységek biztosításával, korszerű szemlélettel.

Nevelőmunkánk során gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot adó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. Biztosítjuk a közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket - különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékot, melyeken keresztül az életkorukhoz és egyéni képességeikhez igazodó, játékos, élményszerű, sokszínű, változatos tevékenységrendszeren keresztül valósítjuk meg.

Nevelőmunkánkban kiemelt helyet kap a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, vizsgálódás, kísérlet, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a kooperatív tanulás.

Az óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.  Munkánk legfőbb értéke a gyermek, a gyermek személyiségének központba állítása. Minden gyermek ember, s nem kicsinyített mása a felnőtteknek.  A biztonságot nyújtó felnőttek nélkül még nem képes boldogulni, szüksége van a gondoskodásra, az óvónő szakszerű nevelésére, segítő, támogató, példamutató személyére és szeretetére. Fontos, hogy a gyermek az óvodapedagógusainkban, az óvodában dolgozókban, ha kell társra, természetes támaszra találjon. Az óvodánk minden dolgozója munkája során a gyermekek mindenek feletti érdekeit helyezi előtérbe.

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön.

A gyermeki jogok tiszteletben tartása, a bizalom hangsúlyozása a nevelési, fejlesztési folyamatban elképzelhetetlen. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni, eltérő fejlődésmenetét, egyéni különbségeit, nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának Az óvoda minden dolgozója elfogadáson alapuló magatartással, a nagyfokú toleranciával, empátiával és előítéletmentesen közeledik minden gyermekhez.

Az óvodai nevelés akkor igazán hatékony, ha rá tud épülni a családi nevelésre.

Az óvoda nevelési céljainak elérésében fontos szerepet tölt be a család. Az óvodai nevelőmunkánk eredményessége, a gyermekek kiegyensúlyozott zavartalan (testi, lelki, szociális) fejlődése függ a családi nevelés minőségétől, annak értékeitől.

Fontos számunkra ezért, hogy a szülők is tudják, hogy a gyermek életében az óvoda, az óvodai nevelés csak a családi nevelés kiegészítőjeként van jelen a gyermekek életében, nem veszi át a nevelés kizárólagos felelősségét. Feladatunk önálló nevelési intézményként segíteni, szükség szerint kiegészíteni a családi nevelést, az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével.  Tudomásul vesszük és tiszteletben tarjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben azonban feladatunk, hogy  legjobb szakmai tudásunk szerint partneri módon segítsük a családi nevelést, szükség esetén korrigáljuk, pótoljuk a családi nevelés hiányosságait.  Ennek megfelelően az óvodánk a családi nevelést segítő, kiegészítő szerepét hangsúlyozzuk, vállaljuk fel, felerősítve a család helyét, kötelességérzetét, értékteremtő képességét, amely hangsúlyozza a család pótolhatatlanságát, a gyermeknevelésben betöltött alapvető  és legfontosabb szerepét.

Mivel nevelésünk központjában a gyermek áll, de mögötte a család, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg. Az együttműködés feltételeként a szülőkkel közvetlen, egyrangú partneri viszony kialakítására törekszünk.

Óvodai hagyományaink

 • Október (31) : Halloween; Tökjó hét az óvodában: Egész hetünk a tök téma köré épül fel, azt dolgozza fel, különböző tevékenységekbe. A hét utolsó napján a környező üzletekbe betérve édességet „Csokit, vagy csalunk”, kérnek. Visszatérve az óvodába zenés, táncos mulatság, versenyjátékok zárják a délelőtti programot.
 • November (11): Márton-nap: A hét témaköre a lúd, a hagyomány megismerése, feldolgozása. A ludas hetet záró utolsó napon, este a szülőkkel, családokkal közösen az udvaron zsíros kenyér partit rendezünk, majd énekelve lampionokkal elsétálunk a város főterére, ahol közös ének, közös dalos játékok játszásával zárjuk a programot.
 • December: Mikulásvárás, Mikulásérkezése az óvodába. Jelentős esemény az óvodai karácsonyi ünnep megrendezése a szülők számára. A hagyomány célja az érzelmi ráhangolás a közelgő ünnepre. A gyerekek színvonalas műsorral, ajándékkal lepik meg szüleiket , az óvoda pedig a gyerekeket  „a karácsonyfa alá” rejtett meglepetéssel. Az este közös énekléssel,  jó hangulatú beszélgetéssel zárul, miközben vendégül látjuk a szülőket.
 • Farsangkor táncos, jelmezes mulatságot rendezünk, zenés, táncos mulatság, versenyjátékok tarkítják a délelőtti programot
 • Anyáknapja/ Apáknapja: egy teljes délelőtti program melyben a közös játék, az anya/apa és a gyermek kapcsolat erősítése kap kiemelt szerepet. Hagyomány az anyák,- és az apáklapja, melyet minden évben megkapnak a szülők gyermekiktől. A napot közös barkácsolás, ügyességet, rátermettséget versenyjátákok színesítenek. A szülők ebéd után lefektetik gyermekeiket, melléjük bújnak, az óvó néni meséjét követően álomba ringatják.
 • Május végén rendezzük meg a Csimota hetet, amely magába foglalja a gyermeknapi egész napos kirándulást, az apák napját, az iskolába menő gyermekeink óvodai búcsúztatását. A hét minden napján más-más program biztosít sok-sok élményt, jó hangulatot gyermekeinknek.
 • Ívközben különböző témahetek szervezésével megemlékezünk a Népmese, az Állatok, a Zene, a Föld, a Víz és a  Madarak és Fák Napjáról.
 • Nyári táborok: az óvoda nyári működésének ideje alatt 5 alkalommal, egy-egy hetes nyári táborokat szervezünk a gyermekeknek. A táborok eseményei egy-egy téma köré szerveződnek (pl.: Egészség tábor, Mesetábor, Angol tábor, Indián tábor stb.) és nyújtanak egy héten keresztül délelőttönként változatos tevekénységet, elfoglaltságot a gyermekek számára. Az egy-egy hetes táborok konkrét napra lebontott eseményét a kijelölt felelősök, szervező óvodapedagógusok készítik el. A táborok konkrét tartalmáról, minden évben május 31-ig tájékoztatjuk a szülőket az óvoda honlapján közzétett nyári táborok plakátja által.

Az óvoda szolgáltatásai

Az óvoda külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

Óvodánk az alábbi több éve működő fakultatív szolgáltatást biztosítja a gyermekeknek:

 • Zene Ovi (az éneklés, a zene, a ritmus és a nagyobb gyermekek furulyaoktatása kapja a központi szerepet)
 • Egyensúlytorna: több mint 1500 éves kínai mozgásformára és filozofikus gondolkodásmódra épülő regeneráló és feltöltő mozgástípus, melynek célja a testi-lelki diszharmónia megszüntetése, a test-a lélek egészséges egyensúlyának megteremtése.
 • Lovaglás/ síelés: Az óvoda ősszel, tavasszal Érden lovaglást, télen pedig síelést biztosít az érdeklődő szülőknek.

Óvodánk heti egy alkalommal ingyenes jazz balett fakultációt a csimoták számára.

A fakultációk szervezésében a nevelési év elején kikérjük a szülők véleményét, többségi igény esetén biztosítjuk a fentieken kívüli egyéb fakultációk megszervezését is.

Rendszeresen látogatjuk az érdi Szepes Gyula Művelődési központ Micimackó színházi előadásait.

Óvodánk biztosítja a törvényben előírt kötelező logopédiai szűréseket, majd igény és szükség szerint helyben biztosítja a gyermekek logopédiai ellátását. A logopédiai ellátást a óvoda logopédusa végzi, külön díj ellenében.

Óvodánk a nevelési évben a térítési díjat tartalmazó szolgáltatáson felül további kirándulásokat, egyéb zenei,- mesei előadásokat is szervez, amelyek szorosan kapcsolódnak az óvoda programjához, tématerveihez.  Ezekről a programokról előre tájékoztatjuk a szülőket és kikérjük hozzájárulásukat a program megszervezéséhez.


Reméljük az itt olvasott információk és képek elnyerik tetszését és ellátogat hozzánk egy személyes találkozásra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt akár személyesen, akár telefonon!

Szabó Judit fenntartó

Budai Mária óvodavezető