TÁJÉKOZTATÓ A CSIMOTA ÓVODÁBA VALÓ JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS LEHETŐSÉGÉRŐL

Óvodánkba a gyermekek óvodai felvétele a nevelési év folyamán szabad férőhely függvényében folyamatosan történik, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

Az óvoda a gyermekeket három éves korától, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától fogadja, veszi fel.

Szabad férőhely esetén az óvoda felveszi azokat a gyermekeket is, akik 3. életévüket a felvételtől számított féléven belül betöltik.

Óvodai elhelyezést, a gyermek óvodai beíratását a hatályos köznevelési törvénybe foglaltak szerint kérvényezhetik a szülő(k), gondviselő(k). A jelentkezéshez a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványára, érvényes lakcím kártyájára, és a gyermek TAJ kártyájára, és anyakönyvi kivonatára, nem magyar állampolgár esetén a gyermek tartózkodási engedélyének okmányára van szükség.

Bármelyik szülő egy személyben is jogosult gyermeke óvodai felvételi kérelmét benyújtani. A szülő a kérelemben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, kijelenti, hogy a másik szülő is egyetért a jogviszony létesítésével.

Az óvodába való beiratkozás nem jelenti a gyermek automatikus felvételét az óvodába. Az óvodai jelentkezés után felvételről, más óvodából átvételről, az óvoda vezetője dönt. A felvétellel kapcsolatos döntésről, az óvodavezető a szülőt írásban (határozatban) értesíti.

A jelentkezés helye: 2030. Érd, Felső út 50.

Az óvoda felvételi körzete: Pest megye és Fejér megye vonzáskörzete

Az óvodai nevelésben való részvétel díjfizetéshez kötött, melynek összegét évente felülvizsgálva a fenntartó határoz meg.

Az óvoda térítési díjával kapcsolatos szabályokat az óvoda Díjfizetési szabályzata rögzíti. 2019. január 01-jétől óvodánk

-          étkezési térítési díja: 700,- Ft/ nap

-          óvodai férőhely díja: 76.000,- Ft/hónap.

A beiratkozás lehetőségei az óvodába

A gyermekek óvodai beíratása

A jelentkezés, beiratkozás időszaka, ideje

A jelentkezés módja

a következő nevelési évre

Április 20-a és május 20-a közötti időszak, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján;

A beiratkozás pontos idejét a fenntartó március 16-ig közzé teszi a saját honlapján, tájékoztatást nyújt az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról.

Előzetes bejelentkezés alapján személyesen, a gyermekkel együtt. Előzetes bejelentkezésre a 06-30/1755-273 telefonszámon az óvodavezetőnél van lehetősége a szülőnek.

az adott nevelési évre, nevelési év közben

A gyermek óvodai felvételére a szabad férőhelyek függvényében folyamatosan lehetőség van. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti a nevelési év során.

A meghirdetett beiratkozási napon előzetes bejelentkezés nélkül személyesen, a gyermekkel együtt